BOER BİLİŞİM SAN. ve TİC.A.Ş.
Müşteri için
Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Değerli Müşterimiz,

Destek Süreçleri, Güvenlik Süreçleri, Kurumsal Müşterilere Destek Sağlanması, Tahsilat süreci faaliyetleri sırasında elde edilen kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında toplanması, işlenmesi, aktarılması ve bunlara ilişkin yasal haklarınız hususunda bilgilendirmeniz amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla BOER BİLİŞİM SAN. ve TİC.A.Ş. sizlere işbu aydınlatma metnini sunmaktadır.

İşleme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Sebepleri:

Şirketimize sağlayacağınız Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, İletişim, Kimlik, Mesleki Deneyim, Müşteri İşlem, Pazarlama verileriniz aşağıda belirtilen hukuki nedenlerle ve belirtilen amaçlar dahilinde kullanılmaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz:

Finans: Banka hesap numarası, IBAN numarası, Kredi kartı güvenlik kodu, Kredi kartı numarası, Kredi kartı son kullanım tarihi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kamera kayıtları
İletişim: Adres, e-posta adresi, Faks numarası, Telefon numarası
Kimlik: Ad, İmza, Soyad, TC kimlik numarası, Vergi kimlik numarası
Mesleki Deneyim: Çalıştığı pozisyon adı
Müşteri İşlem: Çek bilgisi
Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileri

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme ve Saklama Yöntemleri:

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik olan veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla E–posta, İnternet sitesi (Müşteri destek portalı), Kamera kayıtları, Kıymetli evraklar (Çek), Sözlü olarak toplanmakta ve e-posta sunucusu, Fiziki saklama ortamları, HDD, Kişisel bilgisayar (Masaüstü, dizüstü), Veritabanı ortamında saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları:

Toplanan kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunununda belirtilen Sözleşme kurulması veya ifası ile doğrudan ilişkili ve gerekli olması (KVKK 5/2.c.fıkra), Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması (KVKK 5/2.f.fıkra) hukuki şartlarına dayanarak, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

Kişisel Verileriniz Aktarımı:

Müşteri olarak Destek Süreçleri, Güvenlik Süreçleri, Kurumsal Müşterilere Destek Sağlanması, Tahsilat süreci faaliyetleri sırasında şirketimize sağladığınız kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak;

Resmi Kurumu bilgilendirme yükümlülüğü gereğince Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılabilmektedir.

Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız:

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak KVKK'nın 11.maddesinde yer alan haklarınız şunlardır:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.boer.com.tr internet adresinde yer alan Kişisel Veri Sahipleri Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Formu kullanarak, boer@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine, kvkk@boer.com.tr e-posta adresine veya dilekçe yoluyla Tavukçuyolu Cad. Demirtürk Sok. No:8 Yukarıdudullu-Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

BOER BİLİŞİM SAN. ve TİC.A.Ş., talebin niteliğine göre talebiniz ulaşmasından sonra en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

BOER BİLİŞİM SAN. ve TİC.A.Ş. iletişim bilgileri:

Veri sorumlusu: BOER BİLİŞİM SAN. ve TİC.A.Ş.
Telefon numarası: +902164442637
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi: boer@hs03.kep.tr
İnternet adresi: https://www.boer.com.tr
İletişim adresi: Tavukçuyolu Cad. Demirtürk Sok. No:8 Yukarıdudullu-Ümraniye/İstanbul